Skautské principy

Skautské hnutí je založeno na třech principech, které se promítají do skautského slibu a zákona. V těchto formách jsou přizpůsobeny věků členů, tak, aby byly srozumitelné a přístupné. Udávají směr celému hnutí.

 • Povinnost k sobě-každý jedinec by měl být zodpovědný za své jednání a za svůj rozvoj, měl by se učit a poznávat nové věci
 • Povinnost k druhým-schopnost spolupráce s ostatními, mít pochopení a být ohleduplný k ostatním. Tento princip se nevztahuje pouze na lidi, ale na vše kolem nás
 • Povinnost k Bohu-tento princip má zahrnovat hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují

Z těchto principů vycházejí praktické a konkrétní činnosti skautů, které se promítají do skautských zákonů, skautského slibu, denní příkazu a skautského hesla – jako základních nástrojů skautské výchovné metody.

Skautské zákony

Každá věková kategorie má své specifické zákony. Zákony ale nejsou jinak rozdílné, pouze pro mladší věkové kategorie jsou jednodušeji zpracované, aby děti pochopily, co znamenají. 

Zákony vlčat

 1. Vlče se nikdy nepoddá samo sobě.
 2. Vlče se vždy poddá starému vlku.

Zákony světlušek

 1. Světluška vždycky mluví pravdu.
 2. Světluška je poslušná.
 3. Světluška pomáhá jiným.
 4. Světluška je statečná a veselá.
 5. Světluška je čistotná.

Zákony skautů/skautek

1. Skaut je pravdomluvný a čest je mu nadevše.
2. Skaut je věrný a oddaný. 
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý. 
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli a rozvážný.
9. Skaut je spořivý a hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích. 

Originální znění skautkých zákonů

 1. A Scout’s honour is to be trusted.
 2. A Scout is loyal.
 3. A Scout’s duty is to be useful and to help others.
 4. A Scout is a friend to all and a brother to every other scout, no matter to what social class the other belongs.
 5. A Scout is courteous.
 6. A Scout is a friend to animals.
 7. A Scout obeys orders.
 8. A Scout smiles and whistles.
 9. A Scout is thrifty.
 10. A Scout is clean in thought, word and deed.

Překlad:

 1. Skautská čest je být důvěryhodný.
 2. Skaut je loajální.
 3. Povinností skauta je být užitečný a pomáhat ostatním.
 4. Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta, bez ohledu na to, k jaké společenské třídě ti druzí patří.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je přítelem zvířat.
 7. Skaut je poslušný.
 8. Skaut se usmívá a píská si.
 9. Skaut je šetrný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech.

Skautský slib

Slibový rituál je v každém skautském oddíle specifický. Obvykle probíhá, když oddílová rada, uzná že konkrétní skaut, je již připraven složit slib, tedy dosáhl takových vědomostí a zkušeností, že si zaslouží být připuštěn ke složení slibu. U rituálu je vždy přítomen vůdce oddílu a jeho zástupce. Slib skládá postupným odříkáváním několika řádků textu a přísahou na Bibli (věřící skauti) nebo oheň (znázornění pravdy a lásky), českou vlajku (znázornění vlasti) a kroniku oddílu nebo knihu Základy junáctví (znázornění skautingu). Jako u zákonů se i slib liší u každé věkové kategorie.

Slibový rituál

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, každý den vykonám dobrý skutek.

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,

být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

Slib skautů

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomoci vlasti i bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti a skautky zakončit slovy: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Původní slib anglického skauta v překladu zní:Slibuji na svou čest, Bohu a králi, že budu pomáhat všem lidem a v každém čase„.

Denní příkaz

Denně vykonej alespoň jeden dobrý skutek.

Skautské heslo

Buď připraven!

Tento záznam byl publikován v SKAUTING . Uložit odkaz do záložek.